ทีมแพทย์

ทีมแพทย์

Doctor

พญ. กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล (หมอบี)

แพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผม 1 ใน 15 คนจากประเทศไทย ที่ได้รับรองจากสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ ISHRS, USA

  • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ด้านการปลูกผม สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ (ISHRS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • แพทย์ผู้ร่วมวิจัย สาขาวิชาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง)
  • งานประชุมวิชาการอบรมการ ปลูกผมขั้นสูง

เข้าร่วมงานปลูกผมระดับโลก World FUE 2022