ทีมแพทย์

ทีมแพทย์

Doctor

พญ. กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล (หมอบี)

แพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผม ประจำ BLS Hair Center

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • แพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผมอเมริกันบอร์ด
  (American Board of Hair Restoration Surgery, ABHRS)
 • กรรมการคุมสอบ ศัลยแพทย์ปลูกผมอเมริกันบอร์ด
  (American Board of Hair Restoration Surgery Examiner)
 • แพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผมและปลูกผม รับรองโดยสมาคมศัลยแพทย์ปลูกผม นานาชาติ
  (Fellowship in Hair Restoration Surgery, ISHRS)
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและผิวหนัง
  (Master of Science in Dermatology, MD., MSc.)
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ปลูกผม นานาชาติ
  (Member of The International Society of Hair Restoration Surgery, ISHRS)
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ปลูกผม เอเชีย
  (Member of Asian Association of Hair Restoration Surgeons, AAHRS)
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ปลูกผม ประเทศไทย
  (Member of Thai Society of Hair Restoration Surgery, TSHRS)
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ปลูกผม FUE นานาชาติ
  (World FUE Institute, WFI)

เข้าร่วมงานปลูกผมระดับโลก World FUE 2022

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง American Board

พร้อมรับสิทธิ์ตรวจสอบสภาพเส้นผม ฟรี